RADIO SỐ 21 – DIỆU KỲ NHỮNG BÀN TAY

“𝐾𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑜̛̉ 𝐹𝐺𝐺 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. 𝐵𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑁ℎ𝑜̛̀ 𝐹𝐺𝐺 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑜̛̣, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑒̣ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑜̛𝑚 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̂́𝑢, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑐𝑜𝑛 đ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔. Đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔. 𝐶𝑜́ 𝑙𝑒̃ đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛.”
 
– Là chia sẻ của một người chị đến từ Nhà máy hạnh phúc FGG! –
 
💟 Cùng mình lắng nghe số Radio tháng này để cảm nhận những điều diệu kỳ từ những bàn tay nhỏ bé nhé!