RADIO SỐ 16 – LUÔN CÓ NHAU
“𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑌𝑂𝐷𝑌 𝑌𝑒̂𝑛 𝐻𝑜̀𝑎, 𝐿𝑖𝑛ℎ Đ𝑎̀𝑚, 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐻𝑎̀. 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 đ𝑒̂𝑚 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑏𝑜̂́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑜̣𝑛 𝑑𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎. 𝐿𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑚, 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉. 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑘𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̣̂𝑡. 𝐻𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑡𝑒𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 ℎ𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑢̀𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑌𝑂𝐷𝑌 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛.” – Huyền Ruby
“𝐺ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑘ℎ𝑜́, ℎ𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜̉𝑎 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡.” – Phước Trung (Kho Miền Trung)
 
‼️ Một năm 2021 sắp khép lại, giữa nhịp sống cuối năm vội vã, chúng tôi bất chợt nhìn lại những khó khăn đã vượt qua. Và chợt nhận ra, bên cạnh mình lúc nào cũng có những bàn tay đồng đội nắm thật chặt, vững tâm vượt qua giông bão.
———————————-
Radio số 16 với chủ đề Luôn có nhau chính thức khép lại series Radio YODY trong năm 2021.
💌 Năm 2022, Radio YODY sẽ trở lại với những hành trình cảm xúc tuyệt vời hơn.
 
YODY xin cảm ơn!