RADIO SỐ 15 – HƠN CẢ NHỮNG “GIỜ BAY”

 

✈ “𝐺𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑎𝑦” – 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑢̣𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ. 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐, đ𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑜́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦. Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎𝑜. ✈
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑜̛̉ 𝑌𝑂𝐷𝑌, “𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑎𝑦” 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 “𝑏𝑎𝑦” đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖. 𝑉𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑟𝑎̣𝑚 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. “
 
Cùng lắng nghe, cảm nhận và gửi lời tri ân đến những người thầy trong cuộc đời mình nhé! 💕