RADIO SỐ 13 – VÌ KHÔNG AI SỐNG MỘT MÌNH
“…𝐸𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. 𝐸𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎̀, 𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑖𝑒̂́𝑢, 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑌𝑂𝐷𝑌 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑒𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀…”
– Lời cảm ơn từ bạn Mỹ Huyền (YODY An Khê)
📌 Số phát sóng radio tháng 9 này hy vọng chúng ta dù đang trong những thời điểm chông chênh nhất ta vẫn tìm lấy một điểm tựa, một bàn tay nắm thêm sức mạnh. Và tiếp tục hành trình.
✊ Gia đình YODY chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua nhé! ✊