RADIO SỐ 12 – NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

 

️🎶 “…𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀𝑖

𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑚𝑎̃𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚

𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑠𝑒̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖

𝐻𝑎́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀𝑖…” ️🎶

– 𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 – 𝑀𝑦̃ 𝑇𝑎̂𝑚 –

 Cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những niềm tin từ những chuyện rất nhỏ bé hay đơn giản chỉ là những câu chúc nhau bình an qua thời điểm này! ❣️

——